Gapet kunskap <> förmåga är större än tidigare

Förmåga är en kombination av kunskap och erfarenhet
Kunskap är enklare att skaffa än någonsin. Behöver man faktakunskap finns det tillgängligt dygnet runt genom att söka på internet eller via kontakter på sociala media med mera. Kunskap är i allmänhet inte längre bort än några klick på tangentbordet. Det är fantastiskt att kunskap finns tillgängligt så nära.
Men kunskap innebär inte nödvändigtvis att man har förmågan att uträtta något. Skillnaden mellan kunskap och förmåga är att kunna tillämpa kunskapen och det kommer med erfarenhet. Erfarenheten av att ha utfört det tidigare och att snabbt kunna omsätta teori till praktik. Förmåga är med andra ord en kombination av kunskap och erfarenhet.
För 30 år var utvecklingstakten betydligt långsammare och det fanns tid att bygga kunskap genom erfarenhet. Val av utbildning hade inte lika stor betydelse eftersom det fanns möjlighet att lära sig ett yrke på arbetsplatsen.
För 20 år sedan började utvecklingen gå så snabbt att personer behövde specialisera sig på ett visst område för att ha kunna att hänga med i utvecklingen. Universitetsutbildning blev allt viktigare och kortare kurser nödvändigt för att lära sig det senaste.
För 10 år sedan började utvecklingen gå så snabbt att nästan allt upplevs som nytt och tidigare erfarenheter saknas. God utbildning är viktigt, specialisering är nödvändigt och det man lär sig idag kan vara ersatt av något nytt före examensdagen.
Det är bra att kunskap finns lättillgängligt men utvecklingstakten gör att relativt sett mindre erfarenhet hinner byggas upp innan det sker en ny större förändring (paradigmskifte), det är här som gapet mellan kunskap och förmåga ökar.
Utvecklingen har gått från självlärd till boklärd och nu är det förmåga att visa resultat som räknas. Framtiden kanske delas upp mellan dem som har förmåga att visa resultat och driva utvecklingen framåt och de som saknar förmåga men som försöker hänga med.

Effekten på näringslivet
De som går i pension idag har som regel haft några arbetsgivare under sin karriär. När deras föräldrar arbetade var det vanligt att man hade en arbetsgivare under hela sin yrkesverksamma tid. Dagens karriärmänniskor kan byta uppdragsgivare flera gånger per decennium.
Den allt snabbare utvecklingen har medfört att arbetsgivarna får svårare att bedöma vilken kompetens som behövs om exempelvis 1-2 år. Denna osäkerhet leder till anställningsformer som underlättar omställning och omsättning av personal för att bibehålla konkurrenskraften i framtiden. Men ett problem med att byta personal är att den nya kunnigare personalen kanske saknar branscherfarenhet. Osäkra anställningsförhållanden kan medföra att personalen byter jobb oftare för att få exempelvis trygghet, utveckling eller bättre betalt. Osäkerheten på framtidsutvecklingen och hög personalomsättning medför även att många arbetsgivare är mindre benägna att satsa på kompetensutveckling, vilket bromsar företagets utveckling och konkurrenskraft.

Så rekryterar man förmåga
Framgångsrik rekrytering går bortom resumén, den kronologiska CV:n och traditionella intervjuer. Det måste läggas större vikt vid tillförlitliga referenser, presentation av tidigare resultat och hur dessa uppnåddes, bevisad aktuell kompetens och en bedömning av vilka framtida resultat man kan förvänta sig.
IT-branschen är den bransch som utvecklas snabbast och som påverkar nästan alla andra branscher. Det kommer en ny dator, telefon eller IT-system innan man har hunnit lära sig använda alla funktioner i det förra systemet, som redan är på väg att tas ur drift.
Under 1990-talet blev det vanligt med personcertifieringar bland dem som arbetade med IT, just för att säkerställa att individen hade tillräcklig kompetens för att arbeta med olika produkter. Personcertifiering är ett sätt att säkerställa att personen har relevant kunskap inom just det specialområde som certifieringen avser. Idag omfattar personcertifieringar även andra arbetsområden, exempelvis IT-säkerhet och informationssäkerhet.
Under 2000-talet blev det allt vanligare med personcertifieringar inom andra yrkesområden, bland annat säkerhet. Personcertifieringarna CPP, PCI och PSP 1 från ASIS International säkerställer genom en tredje part att innehavaren har tillräcklig erfarenhet och kunskap inom respektive område. Till skillnad från ett skolbetyg krävs fortbildning för att behålla certifikatet. Personcertifiering är idag och kommer vara ett av de mest framgångsrika sätten att kvalitetssäkra kompetensen hos sin personal inför framtiden.
Oseriösa företag och omoraliska individer kan skada varumärket och ytterligare försämra företagets konkurrensförmåga. Det är ytterligare en fördel med personcertifiering från ASIS International, nämligen att det ställs krav på de certifierade personerna att följa etiska riktlinjer och god vandel.

Det går att läsa mer om rekrytering och professionens utveckling i Säkerhetsboken 2.0

1 Några exempel på personcertifieringar
Certified Protection Professional (CPP) – Board Certified in Security Management
Professional Certified Investigator (PCI), Board Certified
Physical Security Professional (PSP), Board Certified

(Detta inlägg är återskapat från 2013-01-15)